Zorgtrajecten

Maak het complexe proces van psychotherapie transparant en overzichtelijk. Met het zorgtraject breng je alle relevante gebeurtenissen helder en chronologisch in kaart. De conceptualisering van het zorgtraject weerspiegelt hoe de therapie van de toekomst via verschillende ingangspoorten en kanalen vorm krijgt en uitbreidt van de therapie- naar de huiskamer van de cliënt. Aan het traject kunnen tal van therapeutische activiteiten worden gekoppeld: face-to-face contacten, online sessies, overlegmomenten, zelfhulptools, notities,...

Trajectopvolging

Een trajectbalk visualiseert de opeenvolgende stappen in het hulpverleningsproces. Het biedt jou en je cliënt een omvattend beeld van het volledige zorgtraject, waarbij de betekenisvolle activiteiten met aparte icoontjes gemarkeerd worden. Het maakt in een oogopslag duidelijk hoe het individuele zorgpad verloopt:

 

  • Sessie: face-to-face of online contact tussen therapeut en cliënt(systeem)

  • Meting: online feedback, intake- en procesdiagnostiek

  • Overleg: super- en intervisie, overleg met betrokken zorgfiguren

  • Blended hulp: digitale hulpmiddelen zoals documentatie, audiovisueel materiaal, digitale oefeningen, zelfregistratie,... die ter beschikking van de cliënt worden gesteld, als ondersteuning van het reguliere zorgaanbod

 

 

Notities

Bij elke activiteit is er de mogelijkheid om notities toe te voegen die de activiteit in kwestie nader omschrijven. Op deze manier kan het zorgtraject gedocumenteerd worden. Alle notities worden ook automatisch in een overzichtsrapport samengebracht dat je kan downloaden en printen.

 

Om deontologische redenen is het van belang dat hulpverleners persoonlijke notities kunnen bijhouden die buiten het inzagerecht van de cliënt vallen en die voor andere hulpverleners nooit toegankelijk zijn.

In QIT online heb je de mogelijkheid om nota's die enkel bestemd zijn voor persoonlijk gebruik te vergrendelen. Het vergrendelen is mogelijk voor elke rubriek die je aanmaakt,

Vergrendelde nota's zijn nooit toegankelijk wanneer je een cliënt deelt of overdraagt naar een andere hulpverlener. 

 

Ontgrendelde nota's zijn wel toegankelijk in geval van gedeelde of overgedragen dossiers. 

Online feedback

"Feedback is the breakfast of the champions", dit geldt ook voor psychotherapie. Door systematisch feedback te verzamelen in de loop van het hulpverleningsproces, wordt de kwaliteit van psychotherapie geoptimaliseerd. Proces- en outcome monitoring is geen vervanging van psychotherapie. Het therapeutisch contact in het hier-en-nu blijft de belangrijkste focus. Maar onderzoek en klinische ervaringen hebben aangetoond dat monitoring het therapeutisch contact verbetert: het laat cliënten toe ten volle te participeren, waardoor de samenwerking verbetert en de effectiviteit en doelmatigheid van therapie vergroot.

Lees meer

Vragenlijsten

QIT online beschikt over een uitgebreide bibliotheek van vragenlijsten voor psychodiagnostiek, proces- en outcome metingen, tevredenheid over therapie en de kwaliteit van de werkalliantie. In de overzichtscatalogus vind je meer toelichting over inhoud, focus, doel, doelgroep,... per vragenlijst. Je krijgt ook inzage in de afzonderlijke vragen.

Vind je de gewenste vragenlijsten niet terug in de bibliotheek of wil je eigen vragenlijsten ontwerpen ? Geen probleem. Samen met ons team van developers bekijken we hoe de vragenlijsten van je keuze geïmplementeerd kunnen worden in QIT online. 

Rapporten

De antwoorden van je cliënt worden in realtime gecapteerd in een overzichtelijk feedbackrapport. Het geeft je meteen de  juiste informatie over cruciale evoluties en belangrijke aandachtspunten. Scores worden automatisch berekend en geduid door ze te vergelijken met de referentiegroep. Een spreidingstabel of evolutiegrafiek geeft meer inzicht in het procesverloop. Het helpt jou en je cliënt om de vinger aan de pols te houden en het proces zo nodig bij te sturen. 

Op organisatieniveau kunnen tevens overzichtsrapporten worden gegenereerd die de geaggregeerde data voor meerdere cliënten en hulpverleners in kaart brengen. Men kan een selectie maken in functie van bepaalde parameters: vragenlijst, aantal sessies, tijdsduur,...

Standaardtrajecten

QIT heeft een aantal kant-en-klaar trajecten ontwikkeld die zijn afgestemd op welbepaalde klinische settings en doelgroepen.

Deze standaardtrajecten hebben een zelfde generieke opbouw: ze bestaan uit specifieke sequenties van proces-, effect- en alliantiemetingen om de complexiteit van therapie te kunnen vatten. Er wordt niet enkel bevraagd of therapie werkt, maar ook wat er werkt (en wat niet) en hoe het precies werkt.

 

De trajecten zijn het resultaat van onderzoek, klinische ervaring en voortdurende uitwisseling met cliënten en hulpverleners, Klinische relevantie, gebruiksvriendelijkheid en wetenschappelijkheid zijn hierbij nauwkeurig  uitgebalanceerd. 

We voorzien momenteel de volgende voorgedefinieerde standaardtrajecten:

Trajecten op maat

Omdat therapie maatwerk is, kan je manueel aanpassingen doen aan de trajectstructuur: geprogrammeerde vragenlijsten kunnen worden weggelaten of toegevoegd en de frequentie ervan kan worden gewijzigd. 

Op niveau van een organisatie kunnen ook eigen trajecten worden ontwikkeld, in samenwerking met ons team van developers. 

Feedbackgerichte therapie heeft dubbel effect

"Het helpt zowel de therapeut als de cliënt om stil te staan bij de ervaring van de sessie en waar nodig bij te sturen. Het zorgt ervoor dat moeilijkere thema's meer bespreekbaar worden" 

E.L.